english version
Raport EBI 10/2018
2018-05-24

Zarząd Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z dn. 19 maja 2018 r., uchwały nr 6/05/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, niniejszym przekazuje informację o zmianie Statutu Spółki.
W Statucie wprowadzono zmiany § 6 ust. 1, który otrzymał nową następującą treść:
" Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.133.650 zł (cztery miliony sto  trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 41.336.500 (czterdzieści jeden milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: 
a) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 4.460.000 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
c) 476.500 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 
d) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
f) 28.400.000 (dwadzieścia osiem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H".
 
 
 
 
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" 


Raport ESPI 5/2018 - Starsze »
« Nowsze - Raport roczny

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: Pozycjonowanie Stron