english version
Raport EBI 3/2020
2020-02-25

Zarząd Stem Cells Spin S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 25 lutego 2020 r. Spółka podpisała z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą umowę o dofinansowanie projektu pt. "Opracowanie hydrożelu z zawartością homogenatu porożogennych komórek macierzystych o działaniu neuroprotekcyjnym dla tkanki rdzenia kręgowego" (dalej: "Projekt"). Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi priorytetowej 1 "Przedsiębiorstwa i innowacje" RPO WD 2014-2020, Działania 1.2 "Innowacyjne przedsiębiorstwa", Poddziałania nr 1.2.2 "Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF", Schemat 1.2 A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R".

Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATMP) do podawania podoponowego, dordzeniowego, na bazie hydrożelu z zawartością substancji neuroprotekcyjnych homogenatu porożogennych komórek macierzystych. Żel stanowić będzie medium dla wykorzystania w zakresie medycyny regeneracyjnej układu nerwowego, w szczególności procesów gojenia i regeneracji rdzeniowych szlaków aksonalnych. Preparat ten będzie miał za zadanie działanie stabilizujące dla środowiska komórek nerwowych oraz stanowić będzie matrix architektoniczny dla tkanki nerwowej, zapobiegając tworzeniu się nieodwracalnych zmian w postaci blizny glejowej oraz torbieli pourazowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 887 211,92 zł a kwota dofinansowania z funduszy unijnych 2 001 439,07 zł. Projekt będzie realizowany do 31.12.2021 r.

W ramach Projektu zaplanowano realizację trzech etapów badań: dwóch w ramach badań przemysłowych oraz jednego w ramach prac rozwojowych Projekt. Zakłada się, iż docelowy produkt będzie stosowany jako produkt leczniczy terapii zaawansowanej wyłączenia szpitalnego (HE ATMP).

Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Raport EBI 2/2020 - Starsze »
« Nowsze - Raport EBI 4/2020

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: