english version
Raport ESPI 7/2020
2020-11-16

Spółka Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu  ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze w godzinach od 9 do 14 w biurze Spółki przy ul. Konopnickiej 15b, 51-141 Wrocław. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Jednocześnie Emitent informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

 

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

 

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.Raport EBI 13/2020 - Starsze »
« Nowsze - Raport EBI 14/2020

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: