english version
Struktura własności

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 293 650,00  zł i dzieli się na 12 936 500 akcji serii A ,B, C, D i F o wartości nominalnej 0,10 zł każda:
a)    1.700.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do dwóch głosów na WZ,
b)    4.460.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c)    476.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d)    4.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e)    1.500.000 akcji zwykłaych na okaziciela serii F. 


              
Liczba akcji (szt.)
 
Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Seria A
1 700 000
 
13,14 % 3 400 000 23,23 %
Seria B
4 460 000
 
34,48 % 4 460 000  30,47 %

Seria C
 
476 500 3,68 % 476 500  3,26 %

Seria D
4 800 000 37,10 % 4 800 000 32,79 %
Seria F 1 500 000
11,6 %
 
1 500 000 10,25 %
Suma
12 936 500
 
100,00 % 14 636 500 100,00 %

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w KZ oraz głosach na WZ.

 
  Akcje serii A*
Akcje na okaziciela Liczba akcji (łącznie) Udział w KZ Emitenta Liczba głosów na WZ Emitenta Liczba głosów na WZ Emitenta
Marek Cegielski, w tym**:   675 000  892 500  1 567 500 12,12 %  2 242 500  15,32 % 
Marek Cegielski (bezpośrednio)  0  442 500  442 500 3,42 %  442 500  3,02 % 
Dr Marek Cegielski sp. z o.o.  675 000  450 000  1 125 000 8,70 %  1 800 000  12,30 % 
Janisław Muszyński***, w tym:  440 000  1 667 500  2 107 500 16,29 %  2 547 500  17,40 % 
Janisław Muszyński (bezpośrednio)  0  1 167 500  1 167 500 9,02 %  1 167 500  7,97 % 
 Infrakom Sp. z o.o.  245 000  350 000  595 000 4,59 %  840 000 5,74 % 
Rafał Holanowski****, w tym:  0  4 594 447  4 594 447 35,52 %  4 594 447 31,39 % 
Supra Inwest S.A.  0  4 460 607  4 460 607 34,48 %  4 460 607 30,48  % 
Pozostali  585 000  4  082 053 4 667 053  36,07 %    5 252 053  35,89 %
SUMA  1 700 000
11 236 500   
 12 936 500 100,00 %  14 636 500  100,00 % * - akcje serii A Emitenta są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, iż na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki

** - Marek Cegielski posiada 442 500 akcji na okaziciela Spółki w sposób bezpośredni oraz 675 000 akcji serii A i 450 000 akcji na okaziciela Emitenta w sposób pośredni przez spółkę zależną Dr Marek Cegielski sp. z o.o.

*** - Janisław Muszyński posiada 1 167 500 akcji na okaziciela Spółki w sposób bezpośredni , 245 000 akcji serii A i 350 000 akcji na okaziciela Spółki w sposób pośredni przez spółkę zależną Infrakom Sp. z o.o. oraz 195 000 akcji serii A i 150 000 akcji na okaziciela poprzez spółkę zależną od Infrakom Sp. z o.o. – spółkę BCD-M Sp. z o.o. 

****-Rafał Holanowski posiada 133.840 akcji na okaziciela Spółki w sposób bezpośredni  oraz 4.460.607 akcji na okaziciela Spółki w sposób pośredni przez spółkę zależną Supra Inwest S.A.

 

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: